Πρόσκληση Επιτροπής Διαβούλευσης 23-12-2022

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άνω Καλεντίνη 15 Δεκεμβρίου 2022
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 4650
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
ΠΡΟΣ:  Tα μέλη της Επιτροπής διαβούλευσης
   

               ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείσθε να συμμετάσχετε στην δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της επιτροπής διαβούλευσης, που θα διεξαχθεί  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’), μέσω SKYPE  την 23η Δεκεμβρίου 2022,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00, για  διαβούλευση  στο εξής θέμα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Διατύπωση απλής γνώμης επί του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη έτους 2023, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 2α του άρθρου 78 του νόμου 4555/2018( ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018).
  Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία κατά την συνεδρίαση αυτή, η επιτροπή θα συνεδριάσει την επόμενη εργάσιμη ημέρα, Τρίτη 27/12/2022 και ώρα 17.00,  με το ίδιο θέμα ημερήσιας διάταξης.  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Νικόλαος Μίγδος