Πρόσκληση Δ.Σ. 30-10-2020 (ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άνω Καλεντίνη 26 Οκτωβρίου 2020
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 4540
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
ΠΡΟΣ:   T   Δημοτικ   Σύμβουλο

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 30η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:30 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 Έγκριση απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως οικονομικού έτους 2019.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Κουρτέσας