Πρόσκληση Δ.Σ. 29-11-2019 (ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άνω Καλεντίνη 25 Νοεμβρίου 2019
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 5418
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
ΠΡΟΣ:   T   Δημοτικ   Σύμβουλο

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 29η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:30 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Έγκριση απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεων οικονομικού έτους 2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Κουρτέσας