Πρόσκληση Δ.Σ 28-2-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 22 Φεβρουαρίου 2018
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 798
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
ΠΡΟΣ:   Tον Δημοτικό Σύμβουλο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 28η του μήνα  Φεβρουαρίου του έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Έγκριση υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Νικολάου Σκουφά για το έργο «Αποκατάσταση των δρόμων στην Τ. Κ. Πηγών».
2. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Νικολάου Σκουφά για το έργο «Συντήρηση και αποκατάσταση του δρόμου Άνω Καλεντίνη – Ρετσιανά – Στρογγυλόκαμπος».
3. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση – βιοκλιματική παρέμβαση κέντρου οικισμού Άνω Καλεντίνης».
4. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση – πεζοδρόμηση οδών περιμετρικά δημαρχείου και διαμόρφωση πλατείας δημαρχείου».
5. Έγκριση Τελικής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της εργασίας «Αποκατάσταση ζημιών αγροτικών δρόμων στις κτηνοτροφικές περιοχές της Τ. Κ. Σκουληκαριάς και μέρους της Τ. Κ. Κλειδίου μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα στις 7 – 8/11-2017».
6. Έγκριση Τελικής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της εργασίας «Καθαρισμός δεξαμενών ύδρευσης , άρδευσης και πυροσβεστικών Δ. Ε. Ηρακλείας».
7. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του έργου «Διευθέτηση όμβριων υδάτων στους οικισμούς Κλειδίου & Περδικοράχης Τ. Κ. Κλειδίου».
8. Προγραμματισμό πρόσληψης έκτακτου προσωπικού έτους 2018.
9. Έγκριση έκθεσης 4ου τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2017.
10. 1η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
11. Διάθεση πίστωσης για επέκταση δικτύου φωτισμού στην Τ. Κ. Μεσοπύργου.
12. Διάθεση πίστωσης για την εκδήλωση της 15/1/2018 στην Τ. Κ. Μεγαλόχαρης.
13. Καθορισμός εργασιών έργων που χρηματοδοτούνται από πιστώσεις της Περιφέρειας Ηπείρου.
14. Απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας «Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού προς Ιερά Μονή Σέλτσου».
15. Συζήτηση επί αιτήσεως Γεωργίου Μάμμου.
16. Συζήτηση επί αιτήσεως Ανδρέου Ελευθερίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Μίγδος