Πρόσκληση Δ. Σ. 20-4-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 16 Απριλίου 2018
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ :  1703
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
ΠΡΟΣ:   Tον Δημοτικό Σύμβουλο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 20η του μήνα Απριλίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Αποδοχή μελέτης του έργου «Αποκατάσταση δρόμου από Πέρδικα Μηλιανών προς επαρχιακό δρόμο Άρτας Καρδίτσας».
2. Αποδοχή μελέτης του έργου «Αποκατάσταση δρόμων στην Τ. Κ. Πηγών».
3. Αποδοχή μελέτης του έργου «Βελτίωση βατότητας οδοποιίας στον οικισμό Αγίας Παρασκευής Τ. Κ. Κλειδιού του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
4. Αποδοχή μελέτης του έργου «Βελτίωση Διακοινοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου στη θέση Κάμποι Δημαριού».
5. Αποδοχή μελέτης του έργου «Αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας στο δήμο στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη 2017».
6. Αποδοχή μελέτης του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
7. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ. Κ. Μεσοπύργου της Δ. Ε. Τετραφυλίας».
8. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση – πεζοδρόμηση οδών περιμετρικά δημαρχείου και διαμόρφωση πλατείας δημαρχείου».
9. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Οδοποιία Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη».
10. Έγκριση Τελικής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της εργασίας «Βελτίωση δρόμων στις Τ. Κ. Καστανιάς και Ελάτης δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
11. Έγκριση βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης της εργασίας «Αποκομιδή απορριμμάτων Δ. Ε. Τετραφυλίας 2017».
12. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της εργασίας «Διενέργεια παράθεσης γεύματος στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 25η Μαρτίου 2018».
13. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της εργασίας «Παράθεση γεύματος στα πλαίσια των εκδηλώσεων στη Μεγαλόχαρη στις 15/01/2018».
14. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών μικροβιολογικών και χημικών αναλύσεων νερού.
15. Έγκριση Τελικής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της εργασίας «Μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό δρόμων της Δ. Ε. Ηρακλείας από τις πλημμύρες των τελευταίων ημερών».
16. Έγκριση Τελικής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της εργασίας «Καθαρισμός δρόμου στο Μεσινό Ζυγό».
17. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Κατασκευή παιδικής χαράς οικισμού Παναγιάς Διασέλλου».
18. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη ν. Άρτας».
19. Έγκριση έκθεσης 1ου τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2018.
20. 2η τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Έργων οικονομικού έτους 2018.
21. Καθορισμός εργασιών του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Τ. Κ. Ελάτης, αποπεράτωση εργασιών δημοτικού κτιρίου της Τ. Κ. Ρετσιανών και αποκατάσταση δρόμου προς Άγιο Βλάσιο Δημαρίου».
22. Καθορισμός εργασιών του έργου «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες».
23. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Νικολάου Σκουφά για το έργο Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες».
24. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Νικολάου Σκουφά για το έργο Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Τ. Κ. Ελάτης, αποπεράτωση εργασιών δημοτικού κτιρίου της Τ. Κ. Ρετσιανών και αποκατάσταση δρόμου προς Άγιο Βλάσιο Δημαρίου».
25. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Νικολάου Σκουφά για το έργο «Πρόληψη και Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες για το έτος 2017 Γ΄ Φάση».
26. Ορισμός ομάδας έργου στο πρόγραμμα «EXTROVERT ROADS Ευρωπαϊκή Ενωτική Συνεργασία Ελλάδα – Αλβανία 2014 – 2020».
27. Αποδοχή ένταξης της Πράξης: «Εμπλουτισμός δικτύου ύδρευσης από γεώτρηση Βαθύ Διάσελλο ως τη θέση Μαργαρίτη» με Κωδικό ΟΠΣ 5001778 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»
28. Σχετικά με την Έγκριση της προσχώρησης του Δήμου στους όρους και συμφωνίες της σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στο πλαίσιο του προγράμματος «Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων των Ο.Τ.Α.» Α’ Φάση.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Μίγδος