Πρόσκληση Δ.Σ. 19-12-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άνω Καλεντίνη 14 Δεκεμβρίου 2018
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 6567
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
ΠΡΟΣ:   T   Δημοτικ   Σύμβουλο

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 19η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Ανάπλαση – Βιοκλιματική παρέμβαση κέντρου οικισμού Άνω Καλεντίνης».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Μίγδος