Πρόσκληση Δ.Σ. 18-01-2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άνω Καλεντίνη 14 Ιανουαρίου 2019
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 139
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
ΠΡΟΣ:   T   Δημοτικ   Σύμβουλο

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 18η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Τροποποίηση Ο. Ε. Υ. και σύσταση οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού του δήμου μας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Μίγδος