Πρόσκληση Δ.Σ. 17-12-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άνω Καλεντίνη 13 Δεκεμβρίου 2018
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 6550
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
ΠΡΟΣ:   T   Δημοτικ   Σύμβουλο

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 17η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Αποδοχή μελέτης του έργου «Αποκατάσταση οδικού δικτύου στην Τ. Κ. Ρετσιανών».
 2. Αποδοχή μελέτης του έργου «Αποκατάσταση Δρόμου από τον Οικισμό Πλακουτσέϊκα προς Ιερά Μονή Ροβέλιστας».
 3. Αποδοχή μελέτης του έργου «Αποκατάσταση δρόμων στις Τ. Κ. Μεσοπύργου & Άνω Πέτρας».
 4. Αποδοχή μελέτης του έργου «Οδοποιία δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη έτους 2018».
 5. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες για το έτος 2017».
 6. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Οδοποιία δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη έτους 2017».
 7. Σχετικά με την παραμονή του δήμου στον Περιφερειακό Σύνδεσμο  Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου.
 8. Σχετικά με την απόδοση της ετήσιας εισφοράς στο δίκτυο δήμων περιοχής Πίνδου α. μ. κ. ε.
 9. Διάθεση πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων του δήμου.
 10. Σχετικά με την ταμειακή εξυπηρέτηση του Συνδέσμου Ύδρευσης Βρυζοκαλάμου.
 11. Συγκρότηση επιτροπών προσωρινής παραλαβής δημοτικών έργων.
 12. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών στην πλατεία του οικισμού Ελάτης του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 13. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση πλατείας Τ. Κ. Ρετσιανών».
 14. Έγκριση βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.
 15. Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων στην Τ. Κ. Μεγαλόχαρης για τον εορτασμό της 15/1/1854.
 16. Διαγραφή οφειλών από το βεβαιωτικό κατάλογο ύδρευσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Μίγδος