Πρόσκληση Δ.Σ. 17-12-2018 (ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άνω Καλεντίνη 13 Δεκεμβρίου 2018
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 6549
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
ΠΡΟΣ:   T   Δημοτικ   Σύμβουλο

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 17η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Έγκριση απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2017.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Μίγδος