Πρόσκληση Δ.Σ. 17-08-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άνω Καλεντίνη 10 Αυγούστου 2018
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Αριθ. Πρωτ.:  4083
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
ΠΡΟΣ:   T   Δημοτικ   Σύμβουλο

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 17η του μήνα Αυγούστου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα της ιστορικής έδρας του δήμου στην Τ. Κ. Πηγών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Παραχώρηση του προαυλίου χώρου του δημοτικού σχολείου Παναγιάς Διασέλου στην Εκκλησιαστική Επιτροπή Ι. Ν. Κοσμά του Αιτωλού για διοργάνωση εορτής.
 2. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Ύδρευση δήμου Γ. Καραϊσκάκη 2016».
 3. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής φυσικού εδάφους δημοτικών έργων.
 4. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης του Συνδέσμου Ύδρευσης Πέτρας Διασέλου κλπ.».
 5. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας οικισμού Μηλιανών».
 6. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση – βιοκλιματική παρέμβαση κέντρου οικισμού Άνω Καλεντίνης».
 7. Έγκριση διενέργειας υπηρεσιών.
 8. Έγκριση απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως της Κοινωφελούς Επιχείρησης του δήμου για το έτος 2017.
 9. Αποδοχή μελέτης του έργου «Πρόληψη & αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες για το έτος 2017 Γ΄ φάση».
 10. Αποδοχή μελέτης του έργου «Πρόληψη & αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες για το έτος 2018».
 11. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας «Μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό δρόμων της Δ. Ε. Τετραφυλίας από τις πλημμύρες των τελευταίων ημερών».
 12. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας «Ασφάλιση αυτοκινήτων – μηχανημάτων».
 13. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας «Καθαρισμός δεξαμενών ύδρευσης, άρδευσης και πυροσβεστικών της Δ. Ε. Ηρακλείας 2018».
 14. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας «Παροχή εργατοτεχνικού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών του δήμου για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2018».
 15. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας «Ηχητική κάλυψη των εκδηλώσεων Καραϊσκάκεια 2018».
 16. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας «Συναυλία παραδοσιακής μουσικής στα πλαίσια των εκδηλώσεων Καραϊσκάκεια 2018».
 17. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας «Γεύμα 100 ατόμων στα πλαίσια των εκδηλώσεων Καραϊσκάκεια 2018».
 18. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας «Γεύμα 100 ατόμων στα πλαίσια των εκδηλώσεων Καραϊσκάκεια 2018».
 19. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας «Μεταφορά ατόμων Άρτα – Γιαννιώτι – Σκουληκαριά – Άρτα στα πλαίσια των εκδηλώσεων Καραϊσκάκεια 2018».
 20. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας «Βελτίωση αγροτικών δρόμων στους βοσκότοπους Γαβρόγου».
 21. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας «Επέκταση ασύρματου δικτύου δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 22. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για το πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδα – Αλβανία 2014 – 2020».
 23. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για ωρίμανση και δημοπράτηση έργων».
 24. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας «πλύσιμο Αυτοκινήτου».
 25. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας «Καταμέτρηση υδρομετρητών δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 26. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Νικολάου Σκουφά για το έργο «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου οικισμών Ακροποταμιάς και Βελανιδιάς του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 27. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Νικολάου Σκουφά για το έργο «Αποκατάσταση οδικού δικτύου στον οικισμό Λαγκάδα της Τ. Κ. Μηλιανών».
 28. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Νικολάου Σκουφά για το έργο «Αποκατάσταση οδοποιίας από την είσοδο μέχρι το κέντρο της Τ. Κ. Πηγών».
 29. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Νικολάου Σκουφά για το έργο «Αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη Β΄φάση».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Μίγδος