Πρόσκληση Δ.Σ. 16-11-2018

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άνω Καλεντίνη, 12 Νοεμβρίου 2018
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 5892
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
ΠΡΟΣ:   T   Δημοτικ   Σύμβουλο

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την την 16η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. 9η τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έργων έτους 2018.
 2. Αποδοχή μελέτης του έργου «Ανάπλαση χώρων πέριξ του δημαρχείου δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 3. Αποδοχή μελέτης του έργου «Ηλεκτροδότηση κελιών ιερής Μονής Σέλτσου».
 4. Αποδοχή μελέτης του έργου «Συντήρηση βελτίωση κτιρίων Δ. Ε. Τετραφυλίας 2018».
 5. Αποδοχή μελέτης του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και συντήρηση δημοτικών κτιρίων Δήμου Γ. Καραϊσκάκη».
 6. Αποδοχή μελέτης του έργου «συντήρηση σχολείων και διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 7. Αποδοχή μελέτης του έργου «Βελτίωση δρόμων και διευθέτηση όμβριων υδάτων στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 8. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση Αποκατάσταση αθλητικών εγκαταστάσεων Τ. Κ. Αστροχωρίου Δ. Ε. Αστροχωρίου».
 9. Γνωμοδότηση για τις μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019 – 2020».
 10. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους δημοτικού έργου.
 11. Σχετικά με την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης για το έργο «Βελτίωση δρόμου από Γαλάνι μέχρι Λειβαδάκια – Π. Θαναρέικο ΤΔ Διασέλλου».
 12. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το Σύνδεσμο ύδρευσης Πέτρας, Διασέλλου κλπ. για την «Βελτίωση πρόσβασης και προστασία του αντλιοστασίου ύδρευσης του Συνδέσμου Ύδρευσης Πέτρας, Διασέλλου κλπ. στη θέση Δόσιο».
 13. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το Σύνδεσμο ύδρευσης Πέτρας, Διασέλλου κλπ. για την «Αποκατάσταση του οδικού δικτύου προς τις δεξαμενές του Σύνδεσμου Ύδρευσης Πέτρας, Διασέλλου κλπ.».
 14. Έγκριση διενέργειας υπηρεσιών.
 15. Έγκριση βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης υπηρεσιών σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 219 του Ν. 4412/2016.
 16. Έγκριση απόδοσης ετήσιας εισφοράς στο Κέντρο πρόληψης των Εξαρτήσεων κλπ. Ν. Άρτας.
 17. Έκδοση βεβαίωσης προς τον κ. Χάρο Νικόλαο του Λάμπρου για δικαίωμα χρήσης νερού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Μίγδος