ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 12η του μήνα Αυγούστου του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα

19:00 μ.μ. προσέλθετε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα της ιστορικής έδρας στις Πηγές

Τετραφυλίας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

1. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας οικισμού Μηλιανών»

2. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας Δ.Ε.

Γ. Καραϊσκάκη»

3. Καθορισμός εργασιών για το έργο «Συντήρηση αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης του συνδέσμου

ύδρευσης Πέτρας, Διασέλλου, κλπ.»

4. Έγκριση μελέτης και καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση

δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Μεσοπύργου της Δ.Ε. Τετραφυλίας».

5. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανόρυξη γεωτρήσεων στον

Ξηρόκαμπο Τ.Κ. Διχομοιρίου και τα Τσουράτικα Τ.Κ. Μεγαλόχαρης».

6. Μεταστέγαση του Νηπιαγωγείου Κλειδίου για το σχολικό έτος 2015-2016.

7. Επιχορήγηση Συλλόγων.

8. 6η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Κουρτέσας.