ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 15η του μήνα Ιουλίου του έτους 2013, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ. προσέλθετε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων στην έδρα του δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

 

 • Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αγροτική οδοποιία Δ. Δ. Άνω Καλεντίνης Β΄ φάση».
 • Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Οδοποιία Δ. Ε. Ηρακλείας».
 • Παραχώρηση προαυλίου χώρου δημοτικού σχολείου Μεσοπύργου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Μεσοπύργου για διοργάνωση εκδηλώσεων.
 • Παραχώρηση χώρων γυμνασίου – Λυκείου Άνω Καλεντίνης στον Πολιτιστικό Σύλλογο για διοργάνωση εκδηλώσεων.
 • Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2012.
 • Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2012.
 • Αποδοχή πίστωσης για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.
 • Αποδοχή πίστωσης για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.
 • Σχετικά με την  αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΕΤΑΝΑΜ  Α. Ε. ΟΤΑ.
 • Παραχώρηση υδροφόρου πυροσβεστικού οχήματος.
 • Έγκριση διάθεσης πίστωσης 1.100,11€ για σύνδεση στο δίκτυο χαμηλής τάσης για επέκταση ΦΟΠ.
 • Τροποποίηση προϋπολογισμού για εξασφάλιση διαφόρων πιστώσεων.
 • Εγγραφή πίστωσης στον προϋπολογισμό από έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα.
 • Εγγραφή πίστωσης 50.000,00 € στον προϋπολογισμό από την Μ. Ο. Δ.  Α. Ε.
 • Σχετικά με το έργο «Επέκταση δικτύου άρδευσης Μηλιανών».
 • Σχετικά με το Ταχυδρομικό Γραφείο Μηλιανών.
 • Γνωμοδότηση για την εγκατάσταση αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης πυροσβεστικού οχήματος.
 • Ψήφιση πίστωσης για επιχορήγηση συλλόγων.
 • Συζήτηση επί αιτήσεως Αθανασίου Τσαμπά.
 • Συζήτηση επί αιτήσεως Μαλτέζου Βασίλειου.
 • Συζήτηση επί αιτήσεως Συλλόγου Χελωνιωτών.

 

 

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Γεωργούλας.