ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                               Άνω Καλεντίνη  16/11/2015
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                                                                   Αριθμ. πρωτ.  6468
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ                                                                                                                                                                   

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Στην Άνω Καλεντίνη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 16      Νοεμβρίου 2015 ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 10.00 συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 5807/19-11-2015 απόφαση του Δημάρχου, προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να καταρτίσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της ΣΟΧ 1/2015 προκήρυξης του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:
1. Ροκκάς Θεόδωρος              ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. Χρόνης Γεώργιος        ΜΕΛΟΣ
3. Ρούσσας Κων/νος        ΜΕΛΟΣ

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Πλακιά Μαρία, γραμματέα της επιτροπής που ορίστηκε με την παραπάνω απόφαση του Δημάρχου.

Ο Πρόεδρος της επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε τα εξής:    

Ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη προχώρησε στην πλήρωση πέντε (5) θέσεων έκτακτου προσωπικού με  την αριθ. 5675/ΣΟΧ1/13-10-2015 προκήρυξη που δημοσιεύτηκε ύστερα από την υπ’ αριθ.39/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Με την αριθ. 5807/19-11-2015 απόφαση του Δημάρχου Γεωργίου Καραϊσκάκη, συστήθηκε  η παρούσα επιτροπή για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων.

Τα μέλη της επιτροπής αφού άκουσαν τον πρόεδρο, είδαν τη σχετική προκήρυξη του Δήμου, τα απαιτούμενα προσόντα ανά ειδικότητα- κλάδο και κατηγορία και τις αιτήσεις των υποψηφίων και τα επισυναπτόμενα σε αυτά δικαιολογητικά,Άνω Καλεντίνη  16/11/2015

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΕΣ:

 

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΡΓΑΤΩΝ

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 1/2015

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Το πρακτικό αυτό αφού αναγνώσθηκε υπογράφηκε ως ακολούθως από τα μέλη της επιτροπής προσωπικού.

1. Ροκκάς Θεόδωρος          Πρόεδρος (ονοματεπώνυμο- υπογραφή)

2. Χρόνης Γεώργιος Μέλος (ονοματεπώνυμο- υπογραφή)

3. Ρούσσας Κων/νος    Μέλος (ονοματεπώνυμο- υπογραφή)