Πίνακες κατάταξης υποψηφίων της αριθ. ΣΟΧ1/3105/26-6-2018 ανακοίνωσης – Διαδικασία ενστάσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

 

Σας ανακοινώνουμε ότι στις 13-07-2018, ημέρα Παρασκευή, αναρτήθηκαν στο κατάστημα της υπηρεσίας μας οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της αριθ. ΣΟΧ1/3105/26-6-2018 ανακοίνωσης.

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη εργάσιμη ημέρα της ανάρτησής τους, δηλαδή στις 16-07-2018, και λήγει στις 25-07-2018.

Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στη Διοικητική Υπηρεσία του Αποκεντρωμένου Τμήματος ΑΣΕΠ Θεσσαλονίκης (Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65, κτίριο ZEDA, τκ 57001 Θέρμη) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΕΣ Τ.Ε.
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ TE

ΠΙΝΑΚΕΣ Δ.Ε.
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔE

ΠΙΝΑΚΕΣ Υ.Ε.
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥE