Παράταση υποβολής αίτησης ρύθμισης οφειλών σε δήμους έως 31.12.2019_ ΝΕΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΜΘΙΣΗ ΤΕΛΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 145/30.09.2019 τεύχος Α’, δόθηκε παράταση μέχρι τις 31.12.2019 στην υποβολή αίτησης ρύθμισης οφειλών προς τους Δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, οι οποίες έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως 29.11.2019.

Σε σχετική ανακοίνωσή του, ο Δήμαρχος Γεωργίου Καραϊσκάκη, Περικλής Α. Μίγδος, καλεί όσους δημότες οφείλουν τέλη ύδρευσης στον δήμο να προσέλθουν μέχρι τις 31.12.2019 και να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σε δόσεις ή να εξοφλήσουν αυτές στο σύνολό τους, σύμφωνα με τις ευνοϊκές διατάξεις του Ν. 4611/2019, με απαλλαγή από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, ως εξής (άρθρο 110 του Ν. 4611/2019):

  • Με εφάπαξ εξόφληση, απαλλαγή 100%
  • Από 2 έως 24 δόσεις, απαλλαγή 80%
  • Από 25 έως 48 δόσεις, απαλλαγή 70%
  • Από 49 έως 72 δόσεις, απαλλαγή 60%
  • Από 73 έως 100 δόσεις, απαλλαγή 50%.

Σε διαφορετική περίπτωση, ο δήμος είναι υποχρεωμένος να προβεί σε μέτρα αναγκαστικής είσπραξης (δέσμευση χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας, αποστολή της οφειλής στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., κλπ.), σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του υπουργείου για τη μη είσπραξη οφειλών.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4611/2019, “οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων. Κάθε δόση, πλην της τελευταίας, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ευρώ.” Επίσης, “η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή η πρώτη δόση της καταβάλλεται μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υπαγωγής στη ρύθμιση, διαφορετικά η ρύθμιση καταργείται αυτοδικαίως. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.