Ορισμός Αντιδημάρχων

1) Τον κ. ΓΑΛΥΦΑ  ΑΘΑΝΑΣΙΟ Αντιδήμαρχο χωρίς αντιμισθία για τη Δημοτική Ενότητα Ηρακλείας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α. Κατά τόπον στις Τοπικές Κοινότητες Ανω Καλεντίνης, Διχομοιρίου, Βελεντζικού και Ρετσιανών τις εξής αρμοδιότητες:

-Υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου , βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημόσιες υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.

-Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.

-Ευθύνη καλής λειτουργίας δημοτικών υπηρεσιών-προσωπικού που είναι εγκαταστημένες στη  Δημοτική Ενότητα .

-Παρακολούθηση εξέλιξης έργων και εργασιών που εκτελούνται στη  Δημοτική Ενότητα.

-Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

β.Καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

-Διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

-Καθαριότητας,ύδρευσης  και ηλεκτροφωτισμού.

-Πολιτιστικών εκδηλώσεων-Αθλητισμού-Νεολαίας.

-Τουριστικής προβολής και ανάπτυξης.

2) Τον κ.ΑΡΚΟΥΜΑΝΗ  ΝΙΚΗΦΟΡΟ Αντιδήμαρχο χωρίς αντιμισθία για τη Δημοτική Ενότητα Τετραφυλίας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α.Κατά τόπου στις Τοπικές Κοινότητες Πηγών , Μεσοπύργου,Μεγαλόχαρης , Μηλιανών,Καστανιάς ,Ελάτης ,Αστροχωρίου τις εξής αρμοδιότητες:

-Υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου , βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημόσιες υπηρεσίες που  λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.

– Τέλεση πολιτικών γάμων στην Δημοτική Ενότητα

-Μεριμνά για την  καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.

-Ευθύνη καλής λειτουργίας δημοτικών υπηρεσιών-προσωπικού που είναι εγκαταστημένες στη  Δημοτική Ενότητα .

-Παρακολούθηση εξέλιξης έργων και εργασιών που εκτελούνται στη  Δημοτική Ενότητα.

-Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

β.Καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

-Διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

-Καθαριότητας,ύδρευσης  και ηλεκτροφωτισμού.

-Πολιτιστικών εκδηλώσεων-Αθλητισμού-Νεολαίας.

-Τουριστικής προβολής και ανάπτυξης.

3) Τον κ. ΓΕΩΡΓΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ Αντιδήμαρχο με αντιμισθία  για τη Δημοτική Ενότητα Γ.Καραϊσκάκη και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Α.Κατά τόπον στις Τοπικές Κοινότητες Διασέλλου,Κλειδίου, Σκουληκαριάς, Ανω  Πέτρας,Δημαριού τις εξής αρμοδιότητες:

-Υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου , βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημόσιες υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας. 

-Τέλεση πολιτικών γάμων στην Δημοτική Ενότητα

-Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στηΔημοτική Ενότητα.

-Ευθύνη καλής λειτουργίας δημοτικών υπηρεσιών-προσωπικού που είναι εγκατεστημένες στη  Δημοτική Ενότητα .

-Παρακολούθηση εξέλιξης έργων και εργασιών που εκτελούνται στη  Δημοτική Ενότητα.

-Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

β.Καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

-Διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

-Καθαριότητας,ύδρευσης  και ηλεκτροφωτισμού.

-Πολιτιστικών εκδηλώσεων-Αθλητισμού-Νεολαίας.

-Τουριστικής προβολής και ανάπτυξης.

4) Τον κ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟ καθ’ύλην Αντιδήμαρχο με αντιμισθία  και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1.Οικονομικών θεμάτων και ιδίως:

α.Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας –Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου –Διπλογραφικού,Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων.

β.Να συνυπογραφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ( άρθρο 58 παρ.1 περιπτ.ε ν.3852/10, ΦΕΚ 114Α΄/2006, άρθρο 22 Β.Δ. 15-6-1959, ΦΕΚ 114Α΄/1959.ΕΣ Τμ.VII175/2007), καθώς και όλα τα έγγραφα, αποφάσεις, δικαιολογητικά και πράξεις σχετικά με την οικονομική υπηρεσία.

2.Διοικητικών θεμάτων και ιδίως:

Αναπλήρωση του Δημάρχου κωλυομένου ή απόντος και υπογραφή εγγράφων πλην χρηματικών ενταλμάτων.

-τη  χορήγηση αδειών του προσωπικού

-την τέλεση γάμων

-την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών

-τη λειτουργία των ΚΕΠ

-τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

-τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια

-τη  λειτουργία των υπηρεσιών Αλλοδαπών και μεταναστών

-τη  έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

3.Ανάπτυξης και Προγραμματισμού και ιδίως

-τα θέματα πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας, Αλιείας)

-τα θέματα προβολής και Τουρισμού

-τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης.

4.Καταστημάτων, επιχειρήσεων και εμπορίου

-τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος

-την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για την λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος

-την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για την λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.

-τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος

-την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή

-τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση   υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών

-τη Διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης

-την επιβολή προστίμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν.2946/2001,ΦΕΚ 224Α΄/2001)

-γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

Β. Οι ανωτέρω κατά την διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Η ανάκληση Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδική αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.

Γ. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου τις αρμοδιότητές του  ασκεί ο Αντιδήμαρχος Βασιλείου Βασίλειος.

Όταν ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Γαλύφας Αθανάσιος

Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Γαλύφα Αθανασίου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος Γεωργάρας Δημήτριος, ενώ τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Αρκουμάνη Νικηφόρου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος Βασιλείου Βασίλειος , ενώ τις κατά τόπου αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Γεωργάρα Δημητρίου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος Γαλύφας Αθανάσιος.

Δ. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΓΑΛΛΙΚΑΣ