Οδοποιία Δ.Ε. Ηρακλείας

Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ) :

35.287,00 €

Ημερομηνία Δημοπρασίας : 12 Σεπτεμβρίου 2017 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ-ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ

ΤΕΥΔ