Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 31-03-2020 (κατεπείγουσα συνεδρίαση)

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 30 Μαρτίου 2020
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 1215
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 31η του μήνα Μαρτίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Αποδοχή παραχώρησης χρήσης απορριμματοφόρου αυτοκινήτου από το δήμο Αρταίων.

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα διότι πρέπει να γίνει αποκομιδή απορριμμάτων από τη Δ. Ε. Τετραφυλίας με ίδια μέσα, λόγω άγονου διαγωνισμού για υπογραφή σύμβασης αποκομιδής με ιδιώτη.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος