Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 30-09-2020 (κατεπείγουσα)

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 29 Σεπτεμβρίου 2020
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 4161
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα της έδρας, την 30η Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης την 10:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

  1. Απ’ ευθείας ανάθεση επισκευής – αποκατάστασης δικτύου ύδρευσης στη θέση Μαργαρίτη Διασέλλου.
  2. Προμήθεια εμφιαλωμένου νερού για την κάλυψη των αναγκών σε πόσιμο νερό των κατοίκων της Τ. Κ. Καστανέας λόγω κατεπείγουσας έκτακτης ανάγκης.

 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι λόγω βλάβης του δικτύου ύδρευσης στη θέση αυτή έχουμε διακοπή ύδρευσης στον οικισμό Παλαιό Διάσελλο στην κοινότητα Διάσελλου, και λόγω βλάβης του δικτύου ύδρευσης στην Καστανιά έχει μείνει η κοινότητα αυτή χωρίς νερό  και πρέπει να προμηθεύσουμε τους κατοίκους με νερό για πόση το ταχύτερο δυνατό

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος