Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 29-07-2019

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 25 Ιουλίου 2019
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 3356
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 29η του μήνα Ιουλίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Ανάκληση των αριθ. 54 και 55/2019 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής.
  2. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή φόρου εισοδήματος του δήμου.
  3. Έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής για πληρωμή δαπανών επέκτασης δικτύου ΦΟΠ.
  4. Έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής για πληρωμή δαπανών επέκτασης δικτύου ΦΟΠ.
  5. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Αποκατάσταση βατότητας – άρση επικινδυνότητας δρόμων Τ. Κ. Καστανιάς».
  6. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου από Μοναστήρι Μεγαλόχαρης μέχρι τον οικισμό Άγιος Γεώργιος Μεγαλόχαρης».
  7. Καθορισμός όρων διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση τοιχίου αντιστήριξης στον οικισμό Πέτρα της Τ. Κ. Κλειδίου του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
  8. Καθορισμός όρων διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
  9. Απ’ ευθείας ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης στη Δ. Ε. Ηρακλείας».
  10. Καθορισμός όρων διενέργειας διαγωνισμού της υπηρεσίας «Μελέτη χωροθέτησης, προμήθειας και εγκατάστασης πιστοποιημένου εξοπλισμού οργάνων (γενικής χρήσης και χρήσης ΑΜΕΑ) από ανακυκλώσιμα υλικά και διατάξεων ασφαλείας στις υφιστάμενες παιδικές χαρές του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος