Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 29-01-2021

 

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 25  Ιανουαρίου 2021
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 251
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                     

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα της έδρας, την 29η Ιανουαρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης την 10:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

 1. Σύνταξη έκθεσης 4ου τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2020.
 2. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Βελτίωση δρόμων και διευθέτηση όμβριων υδάτων στο δήμο Γ. Καραϊσκάκη».
 3. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Βελτίωση -αποκατάσταση δρόμων Τ. Κ. Καστανιάς».
 4. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση οδικού δικτύου Παλαιοχωρακίου του δήμου Γ. Καραϊσκάκη στο σημείο κατεύθυνσης προς Μεγάρχη δήμου Ν. Σκουφά».
 5. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση οδοποιίας προς Λητέσι και Γερομαύρη του δήμου Γ. Καραϊσκάκη».
 6. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου της Τ. Κ. Βελεντζικού του δήμου Γ. Καραϊσκάκη».
 7. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών έτους 2021.
 8. Συγκρότηση ετήσιας επιτροπής ηλεκτρονικών κληρώσεων για το έτος 2021.
 9. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης οικονομικού έτους 2019.
 10. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οικονομικού έτους 2019.
 11. Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού του δήμου οικονομικού έτους 2021.
 12. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και καθορισμός όρων διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών έτους 2021 για τις ανάγκες του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη και των Νομικών Προσώπων του.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος