Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 28-06-2021

 

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 24 Ιουνίου  2021
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 2236
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

         

                                           

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα της έδρας, την 28η Ιουνίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης την 10:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή ασφαλίστρων αυτοκινήτων και μηχανημάτων έργων του δήμου.
  2. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ ανταποδοτικών υπηρεσιών.
  3. Καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή, συντήρηση και αποκατάσταση γηπέδων ποδοσφαίρου δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
  4. Σύνταξη σχεδίου 3ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.
  5. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες για το έτος 2017».
  6. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιία δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη έτους 2017».
  7. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2020.
  8. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2020.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος