Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 27-04-2020

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 21 Απριλίου 2020
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 1401
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 27η του μήνα Απριλίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της προμήθειας «Προμήθεια οργάνων και εξοπλισμού παιδικής χαράς οικισμού Παναγιάς Διασέλου».
  2. Έγκριση πρακτικού Ι της προμήθειας «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη και των νομικών προσώπων του» (ΟΜΑΔΑ Β΄ Λιπαντικά – Τμήμα 5).
  3. Έγκριση πρακτικού  αξιολόγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της προμήθειας «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη και των νομικών προσώπων του» (ΟΜΑΔΑ Α’ Υγρά Καύσιμα – Τμήματα 1 – 4).
  4. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες για το έτος 2019».
  5. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Αποκατάσταση δρόμων από Πέρδικα Μηλιανών και από Βρυστό Μηλιανών προς Μηλιανά της Δ. Ε. Τετραφυλίας του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
  6. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου «Αποκατάσταση οδικού δικτύου στην περιοχή «Σταυροφόρος» της Τ. Κ. Πηγών».
  7.  Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου «Αποκατάσταση εσωτερικής οδοποιίας οικισμού Ξηροκάμπου».
  8. Σύνταξη σχεδίου 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος