Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 27-01-2020

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 23 Ιανουαρίου 2020
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 283
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 27η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Σύνταξη έκθεσης 4ου τριμήνου για την εκτέλεση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.
  2. Αποδοχή δωρεάς απορριμματοφόρου οχήματος από το δήμο Αρταίων.
  3. Αποδοχή δωρεάς τμήματος οικοπέδου στην περιοχή Ισκιωμένη κοινότητας Καστανιάς.
  4. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση οδοποιίας προς Λητέσι και Γερομαύρη του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
  5. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου «Εμπλουτισμός δικτύου ύδρευσης από γεώτρηση Βαθύ Διάσελλο ως τη θέση Μαργαρίτη».
  6. Καθορισμός όρων δημοπρασίας του έργου «Αποκατάσταση δρόμων μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα στους οικισμούς Άγιο Νικόλαο και Γρέβια της Τ. Κ. Πηγών του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
  7. Καθορισμός όρων δημοπρασίας του έργου «Αποκατάσταση οδικού δικτύου στην περιοχή «Σταυροφόρος» της Τ. Κ. Πηγών».
  8. Καθορισμός όρων δημοπρασίας του έργου «Αποκατάσταση των οδικών δικτύων της Τ. Κ. Άνω Καλεντίνης».
  9. Καθορισμός όρων δημοπρασίας του έργου «Αποπεράτωση εργασιών στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Τ. Κ. Σκουληκαριάς».
  10. Καθορισμός όρων δημοπρασίας του έργου «Αποκατάσταση εσωτερικής οδοποιίας Ξηροκάμπου».
  11. Καθορισμός όρων διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου του δήμου στον οικισμό Άγιος Νικόλαος Πηγών.
  12. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων & λιπαντικών 2020-2021.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος