Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 26-10-2020 (κατεπείγουσα)

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 26 Οκτωβρίου 2020
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 4529
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα της έδρας, την 26η Οκτωβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης την 12:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

  1. Απ’ ευθείας ανάθεση του έργου «Επισκευή – αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Βουλιαγμένο».

 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι, λόγω βλάβης του δικτύου ύδρευσης ο οικισμός Βουλιαγμένο έχει μείνει χωρίς νερό.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος