Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 26-09-2019 (κατεπείγουσα συνεδρίαση)

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 25 Σεπτεμβρίου 2019
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 4349
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 26η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Προμήθεια εμφιαλωμένου νερού για την κάλυψη των αναγκών σε πόσιμο νερό των κατοίκων της Τ. Κ. Καστανιάς λόγω κατεπείγουσας έκτακτης ανάγκης.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι, λόγω βλάβης του δικτύου ύδρευσης (του Συνδέσμου Ύδρευσης Βρυζοκαλάμου) στην Καστανιά, έχει μείνει η κοινότητα αυτή χωρίς νερό  και πρέπει να προμηθεύσουμε τους κατοίκους με νερό για πόση το ταχύτερο δυνατό.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος