Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 26-08-2019

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 22 Αυγούστου 2019
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 3763
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 26η του μήνα Αυγούστου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Αποκατάσταση τοιχίου αντιστήριξης στον οικισμό Πέτρα της Τ. Κ. Κλειδίου του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
  2. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
  3. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου από Μοναστήρι Παναγίας Μεγαλόχαρης μέχρι τον οικισμό Άγιος Γεώργιος της Τ. Κ. Μεγαλόχαρης».
  4. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου «Αποκατάσταση βατότητας – άρση επικινδυνότητας δρόμων Τ. Κ. Καστανιάς».
  5. Απ’ ευθείας ανάθεση του έργου «Αντικατάσταση – επισκευή δικτύων ύδρευσης στην Τ. Κ. Βελεντζικού της Δ. Ε. Ηρακλείας».
  6. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας/επιτροπής αξιολόγησης προμήθειας νέων ελαστικοφόρων εκσκαφέων – φορτωτών του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη.
  7. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια νέων ελαστικοφόρων εκσκαφέων – φορτωτών του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος