Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 26-03-2021

 

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 22 Μαρτίου 2021
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 948
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

         

                                           

           ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα της έδρας, την 26η  του μηνός Μαρτίου του 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης την 10:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

 

           ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 της Κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου.
  2. Έγκριση ετησίου προγράμματος δράσης έτους 2021 της Κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος