Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 26-03-2019

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 22 Μαρτίου 2019
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 1310
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
    ΠΡΟΣ: Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 26η του μήνα Μαρτίου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Πρώτη (1η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.
  2. Έγκριση πρακτικού II του διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια οργάνων και εξοπλισμού παιδικής χαράς οικισμού Παναγιάς Διασέλλου».
  3. Καθορισμός όρων δημοπράτησης για το έργο: «Αποκατάσταση δρόμων στις Τ.Κ. Μεσοπύργου και Άνω Πέτρας».
  4. Καθορισμός όρων δημοπράτησης για το έργο: «Αποκατάσταση δρόμων στις Τ.Κ. Δημαριού και Κλειδίου προς περιοχές Φωτοπουλέικα, Αντωνέικα και Γεμμέικα».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος