Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 26-02-2020 (κατεπείγουσα συνεδρίαση)

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 25 Φεβρουαρίου 2020
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 781
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 26η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Απ’ ευθείας ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης οικισμού Καστανιάς».

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι έχει υποστεί βλάβη το δίκτυο ύδρευσης στον οικισμό Καστανιάς και έχουν μείνει οι κάτοικοι χωρίς νερό λόγω των απωλειών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος