Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 25-11-2019

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 21 Νοεμβρίου 2019
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 5367
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 25η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Εξειδίκευση πίστωσης για την διοργάνωση εκδήλωσης στη Μεγαλόχαρη την 15η Ιανουαρίου 2020.
  2. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή δαπανών έκδοσης άδειας νέου μηχανήματος έργου και πληρωμή τελών χρήσης του.
  3. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή τελών κυκλοφορίας έτους 2020 αυτοκινήτων του δήμου.
  4. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή προστίμου στη Δ. Ο. Υ. Άρτας.
  5. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου «Επείγουσες παρεμβάσεις αποκαταστάσεις οδών, προσβάσεων – άρση απομόνωσης περιοχών και τοπικών κοινοτήτων, που προκλήθηκε από ακραία καιρικά φαινόμενα στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη».
  6. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου «Αποκατάσταση δρόμων στην Τ. Κ. Σκουληκαριάς της Δ. Ε. Γεωργίου Καραϊσκάκη».
  7. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Ηλεκτροδότηση κελιών Ι. Μ. Σέλτσου».
  8. Έγκριση πρακτικού Ι αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών και πρακτικού ΙΙ αξιολόγησης οικονομικών προσφορών για την προμήθεια «Προμήθεια νέων ελαστικοφόρων εκσκαφέων – φορτωτών του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος