Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 25-08-2021(κατεπείγουσα συνεδρίαση)

 

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 25 Αυγούστου 2021
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 3094
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

         

                                           

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα της έδρας, σήμερα την 25η Αυγούστου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης την 13:00΄ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο εξής θέμα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Απ’ ευθείας ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης στα Κανάλια Τ.Κ. Μεσόπυργου».

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω διακοπής της υδροδότησης στην ανωτέρω περιοχή.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος