Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 24-03-2020

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 20 Μαρτίου 2020
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 1142
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 24η του μήνα Μαρτίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για την αντιμετώπιση εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.
2. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2020.
3. Ανάθεση σύνταξης συμβολαιογραφικής πράξης για αποδοχή δωρεάς.
4. Έγκριση πρακτικού Ι ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ και πρακτικού ΙΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ του διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών.
5. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου της Τ. Κ. Βελεντζικού του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
6. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου «Αποκατάσταση οδοποιίας προς Λητέσι και Γερομαύρη του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
7. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου «Αποκατάσταση οδικού δικτύου Παλαιοχωρακίου δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη στο σημείο κατεύθυνσης προς Μεγάρχη δήμου Νικολάου Σκουφά».
8. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου «Αποκατάσταση δρόμων μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα στους οικισμούς Άγιο Νικόλαο και Γρέβια της Τ. Κ. Πηγών του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
9. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου «Αποκατάσταση των οδικών δικτύων της Τ. Κ. Άνω Καλεντίνης».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος