Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 24-02-2020

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 20 Φεβρουαρίου 2020
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 714
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 24η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου «Επισκευή – συντήρηση αύλειου χώρου Γυμνασίου – Λυκείου Άνω Καλεντίνης δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 2. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Αποκατάσταση οδικού δικτύου στην περιοχή Σταυροφόρος της Τ. Κ. Πηγών».
 3. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Αποπεράτωση εργασιών στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Τ. Κ. Σκουληκαριάς».
 4. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης «Μελέτη χωροθέτησης, προμήθειας και εγκατάστασης πιστοποιημένου εξοπλισμού οργάνων (γενικής χρήσης και χρήσης ΑΜΕΑ) από ανακυκλώσιμα υλικά, διατάξεων ασφαλείας και φωτισμού μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης στις υφιστάμενες παιδικές χαρές Δ.Ε Τετραφυλλίας και Ηρακλείας».
 5. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης «Μελέτη χωροθέτησης, προμήθειας και εγκατάστασης πιστοποιημένου εξοπλισμού οργάνων (γενικής χρήσης και χρήσης ΑΜΕΑ) από ανακυκλώσιμα υλικά, διατάξεων ασφαλείας και φωτισμού μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης στις υφιστάμενες παιδικές χαρές Δ.Ε Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 6. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης «Μελέτη νέας παιδικής χαράς στην ΤΚ Αστροχωρίου – Δ.Ε. Τετραφυλίας».
 7. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης «Μελέτη νέας παιδικής χαράς στην ΤΚ Μεσοπύργου – Δ.Ε. Τετραφυλίας».
 8. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης «Μελέτη νέας παιδικής χαράς στην ΤΚ Καστανιάς – Δ.Ε. Τετραφυλίας».
 9. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης «Μελέτη νέας παιδικής χαράς στην ΤΚ Γρέβιας – Δ.Ε. Τετραφυλίας».
 10. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης Μελέτη «Προμήθεια εξοπλισμού βιοματικής αναψυχής ανηλίκων δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 11. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης «Μελέτη Προμήθειας Λειτουργικού εξοπλισμού βιωματικής αναψυχής ανηλίκων δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 12. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης «Μελέτη νέας παιδικής χαράς στην ΤΚ Πηγών – Δ.Ε Τετραφυλίας».
 13. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης «Μελέτη νέας παιδικής χαράς στην ΤΚ Άνω Πέτρας».
 14. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης «Μελέτη νέας παιδικής χαράς στην ΤΚ Κλειδίου».
 15. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης «Μελέτη νέας παιδικής χαράς στην ΤΚ Σκουληκαριάς».
 16. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης «Μελέτη νέας παιδικής χαράς στην ΤΚ Άνω Καλεντίνης».
 17. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης Μελέτη «Προμήθεια εξοπλισμού βιωματικής ψυχαγωγίας ανηλίκων δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 18. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού μίσθωσης δημοτικού κτιρίου οικισμού Αγίου Νικολάου Πηγών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος