Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 23-03-2021

 

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 19 Μαρτίου 2021
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 926
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

         

                                           

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα της έδρας, την 23η Μαρτίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης την 10:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Έγκριση πρακτικού Ι ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ και πρακτικού ΙΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ του διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων.
 2. Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. έτους 2021 υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα.
 3. Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. έτους 2021με κάλυψη της  δαπάνης από τους ΚΑΠ.
 4. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας οικισμών δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 5. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες έτος 2018 β΄ φάση».
 6. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες έτος 2018».
 7. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Οδοποιία Δήμου Γ. Καραϊσκάκη έτους 2018».
 8. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμου προς Μάραθο Τ. Κ. Διασέλου».
 9. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση χώρων πέριξ του δημαρχείου δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 10. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων της Τ. Κ. Ελάτης, αποπεράτωση εργασιών δημοτικού κτιρίου της Τ. Κ. Ρετσιανών και αποκατάσταση δρόμου προς Άγιο Βλάσιο Δημαριού».
 11. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση δρόμου από Πέρδικα Μηλιανών και από Βρυστό Μηλιανών προς Μηλιανά της ΔΕ Μηλιανών του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 12. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Επείγουσες παρεμβάσεις – άρση απομόνωσης περιοχών και τοπικών κοινοτήτων που προκλήθηκε από ακραία καιρικά φαινόμενα στο δήμο Γ. Καραϊσκάκη».
 13. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση δρόμων μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα στους οικισμούς Άγιο Νικόλαο και Γρέβια της Τ. Κ. Πηγών του δήμου Γ. Καραϊσκάκη».
 14. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του δήμου και του ΑΣΔΣΑ ΔΕ Π. Ηπείρου για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αληλλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον Άξονα προτεραιότητας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ».

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος