Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 21-06-2019

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 14 Ιουνίου 2019
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 2652
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 21η του μήνα Ιουνίου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή δαπανών ΚΤΕΟ δημοτικών αυτοκινήτων.
  2. Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών δημοτικών έργων.
  3. Καθορισμός όρων διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη 2018 Β΄ Φάση».
  4. Καθορισμός όρων διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες έτους 2018 Β΄ φάση».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος