Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 19-09-2022(κατεπείγουσα συνεδρίαση)

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 16  Σεπτεμβρίου 2022
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 2694
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

         

                                           

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα της έδρας, την 19η Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης την 10:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Παράταση χρόνου ισχύος των εγγυητικών επιστολών και των προσφορών των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό για την προμήθεια «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».

 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι: Την 24η Σεπτεμβρίου 2022, λήγει η ισχύς των ανωτέρω και προκειμένου να συνεχίσει ο διαγωνισμός, πρέπει να ζητηθεί η παράταση ισχύος αυτών από τους συμμετέχοντες στη διαδικασία.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος