Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 18-10-2021

 

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη  14 Οκτωβρίου 2021
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 3773
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

         

                                           

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα της έδρας, την 18η Οκτωβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης την 10:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Σύνταξη σχεδίου 5ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.
 2. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση τοιχίου αντιστήριξης στον οικισμό Πέτρα της Τ. Κ. Κλειδίου του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 3. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για έκδοση άδειας και πινακίδων  κυκλοφορίας του νέου απορριμματοφόρου οχήματος.
 4. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου – Λυκείου Παναγιάς Διασέλου».
 5. Ορισμός δικηγόρου για την υπόθεση του ΔΕΔΔΗΕ.
 6. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή υπόλογου από εντάλματα προπληρωμής.
 7. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της προμήθειας «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 8. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διαγωνισμού της προμήθειας «Προμήθεια φωτοβολταϊκών συστημάτων».
 9. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διαγωνισμού της προμήθειας «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 10. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διαγωνισμού της προμήθειας «Προμήθεια εξοπλισμού βιωματικής ψυχαγωγίας ανηλίκων δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 11. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διαγωνισμού της προμήθειας «Προμήθεια λειτουργικού εξοπλισμού εσωτερικής οδοποιίας οικισμών δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 12. Έγκριση υποβολής πρότασης για την χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Υπηρεσία εξωτερικού συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ).

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος