Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 18-06-2021(κατεπείγουσα συνεδρίαση)

 

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 17 Ιουνίου  2021
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 2170
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

         

                                           

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα της έδρας, την 18η Ιουνίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης την 10:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Έγκριση ωρών αμοιβής του δικηγόρου κ. Γρίβα Φώτιου για κατάθεση αίτησης ακυρώσεως στο ΣτΕ.
  2. Ορισμός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του ΣτΕ στα πλαίσια συζήτησης της αίτησης αναίρεσης της ΓΕΡΑΜΠΗ Α. Ε. κατά Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής και καθορισμός αμοιβής.
  3. Χορήγηση παράτασης περαίωσης της προμήθειας «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών».

 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι: Την 22η Ιουνίου 2021 ημέρα Τρίτη συζητείται στο ΣτΕ αίτηση αναίρεσης της ΓΕΡΑΜΠΗ Α.Ε. κατά πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής του δήμου και πρέπει να ανατεθεί σε δικηγόρο η υπόθεση, προκειμένου να προετοιμαστεί για αυτή (συλλογή – συγκέντρωση στοιχείων σύνταξη εγγράφων για την αντίκρουση της υπόθεσης). Επίσης την 25η Ιουνίου λήγει η σύμβαση της ως άνω προμήθειας και πρέπει εγκαίρως να αποφανθούμε επ’ αυτής (της παράτασης).

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος