Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 18-05-2021

 

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 14 Μαΐου  2021
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 1607
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

         

                                           

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα της έδρας, την 18η Μαΐου 2021 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα έναρξης την 10:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

 

                                                                  ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Σύνταξη σχεδίου 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.
  2. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες για το έτος 2017 Γ΄ φάση».
  3. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Οδοποιία Δήμου Γ. Καραϊσκάκη έτους 2018».
  4. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες για το έτος 2018».

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος