Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 18-03-2019

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 14 Μαρτίου 2019
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 1126
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
    ΠΡΟΣ: Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 18η του μήνα Μαρτίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της προμήθειας «Προμήθεια οργάνων και εξοπλισμού παιδικής χαράς οικισμού Παναγιάς Διασέλου».
  2. Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ δημοπρασίας της προμήθειας «Προμήθεια νέου μηχανήματος έργου φορτωτή – εκσκαφέα».
  3. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη και των νομικών του προσώπων» για την ΟΜΑΔΑ Β΄ των Λιπαντικών.
  4. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Οδοποιία Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη έτους 2018».
  5. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου «Συντήρηση – βελτίωση κτιρίων Δ. Ε. Τετραφυλίας 2018».
  6. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου «Αποκατάσταση οδικού δικτύου στην Τ. Κ. Ρετσιανών».
  7. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και συντήρηση δημοτικών κτιρίων δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη»
  8. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου «Συντήρηση σχολείων και διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
  9. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου «Αποκατάσταση δρόμου από τον οικισμό Πλακουτσέικα προς την Ιερά Μονή Ροβέλιστας».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος