Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 17-06-2022(κατεπείγουσα συνεδρίαση)

 

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 17 Ιουνίου 2022
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 1676
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

         

                                           

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα της έδρας, σήμερα 17η Ιουνίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης την 12:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Έγκριση υποβολής αιτήματος για ένταξη του δήμου στην Πιλοτική Δράση ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΩρίΜανση έργων φΟρέων με αΔυναμίες».

 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι την Τρίτη 21-06-2022 το αίτημα του δήμου μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά (αίτημα, τεχνικό δελτίο κλπ.) πρέπει να κατατεθεί στη ΜΟΔ ΑΕ.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος