Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 16-09-2019

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 12 Σεπτεμβρίου 2019
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 4082
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 16η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Εκλογή αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
 2. Ανάκληση της αριθ. 90/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.
 3. Απ’ ευθείας ανάθεση του έργου «Αντικατάσταση – επισκευή δικτύων ύδρευσης στην Τ. Κ. Βελεντζικού της Δ. Ε. Ηρακλείας».
 4. Σύνταξη σχεδίου 4ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.
 5. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Αποκατάσταση δρόμων στην Τ. Κ. Σκουληκαριάς της Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη».
 6. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Επείγουσες παρεμβάσεις αποκαταστάσεις οδών, προσβάσεων – άρση απομόνωσης περιοχών και τοπικών κοινοτήτων, που προκλήθηκε από ακραία καιρικά φαινόμενα στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 7. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Εμπλουτισμός δικτύου ύδρευσης από γεώτρηση Βαθύ Διάσελλο ως τη θέση Μαργαρίτη».
 8. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 9. Καθορισμός όρων δημοπρασίας του έργου «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας οικισμών δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 10. Καθορισμός όρων δημοπρασίας του έργου «Βελτίωση δρόμου από Γαλάνι μέχρι Λειβαδάκια – Π. Θαναρέικο Τ. Δ. Διασέλλου».
 11. Καθορισμός όρων διενέργειας διαγωνισμού της Υπηρεσίας «Μελέτη χωροθέτησης, προμήθειας και εγκατάστασης πιστοποιημένου εξοπλισμού οργάνων (γενικής χρήσης και χρήσης ΑΜΕΑ) από ανακυκλώσιμα υλικά και διατάξεων ασφαλείας στις υφιστάμενες παιδικές χαρές του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 12. Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών δημοτικών έργων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος