Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 15-11-2021

 

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη  11 Νοεμβρίου 2021
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 4166
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

         

                                           

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα της έδρας, την 15η Νοεμβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης την 10:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.
 2. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή δαπανών ασφάλισης οχήματος.
 3. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή υπόλογου από εντάλματα προπληρωμής.
 4. Έγκριση ισολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης του δήμου για το έτος 2020.
 5. Έγκριση μελετών των προμηθειών 1. «Προμήθεια φωτιστικών μειωμένης ενεργειακής κατανάλωσης», 2. «Προμήθεια φωτοβολταϊκών συστημάτων» και 3. «Προμήθεια κεντρικού συστήματος ελέγχου κτιρίων (BMS)».
 6. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Μετατροπή υφιστάμενου δημοτικού σχολείου Πηγών Άρτας σε ενεργειακά ευφυές πολιτιστικό κέντρο σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης».
 7. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου «Κατασκευή, συντήρηση και αποκατάσταση γηπέδων ποδοσφαίρου Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 8. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Εμπλουτισμός δικτύου ύδρευσης από γεώτρηση Βαθύ Διάσελο ως τη θέση Μαργαρίτη».
 9. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση του οδικού δικτύου στους οικισμούς Λιακτσίρα και Καψάλη της Τ. Κ. Άνω Καλεντίνης».
 10. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση αθλητικών εγκαταστάσεων στην Τ. Κ. Δημαρίου της ΔΕ Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 11. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ηλεκτροδότηση κελιών Ιερής Μονής Σέλτσου».
 12. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση οδού στην Τ. Κ. Σκουληκαριάς στην περιοχή Κουτσουρέϊκα Ράχη».
 13. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση αποκατάσταση αθλητικών εγκαταστάσεων στην Τ. Κ. Σκουληκαριάς της ΔΕ Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 14. Κατάπτωση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης σύμβασης μίσθωσης ακινήτου.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος