Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 15-09-2020

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 11 Σεπτεμβρίου 2020
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 3866
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                     

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα της έδρας, την 15η Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης την 10:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

 1. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή δαπανών ΚΤΕΟ.
 2. Σύνταξη σχεδίου 4ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.
 3. Έγκριση απόφασης δημάρχου για ορισμό δικηγόρου.
 4. Καθορισμός πρόσθετων προσόντων για την πλήρωση δύο θέσεων μηχανικών του δήμου.
 5. Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος.
 6. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Εμπλουτισμός δικτύου ύδρευσης Μηλιανών».
 7. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Διαμόρφωση κοινόχρηστου περιβάλλοντα χώρου ανενεργού δημοτικού σχολείου Κλειδίου».
 8. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου «Αποκατάσταση του οδικού δικτύου στους οικισμούς Κλαγκέικα και Βρακοζωνέικα της Τ. Κ. Άνω Καλεντίνης».
 9. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση οδικού δικτύου Παλαιοχωρακίου δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη στο σημείο κατεύθυνσης προς Μεγάρχη δήμου Ν. Σκουφά».
 10. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση αποκατάσταση οδικού δικτύου της Τ. Κ. Βελεντζικού του δήμου Γ. Καραϊσκάκη».
 11. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση οδοποιίας προς Λητέσι και Γερομαύρη του δήμου Γ. Καραϊσκάκη».
 12. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση βατότητας άρση επικινδυνότητας δρόμων Τ. Κ. Καστανιάς».

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος