Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 15-07-2019

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 15 Ιουλίου 2019
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 3141
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 15η του μήνα Ιουλίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Σχετικά με τη δημοπράτηση του έργου «Αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη 2018 Β΄ ΦΑΣΗ».

    Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι: Λόγω τεχνικής αδυναμίας του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και του κεντρικού ηλεκτρονικού μητρώου δημοσίων συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) δεν έγινε ο διαγωνισμός του ανωτέρω έργου που είχε προγραμματιστεί για την 11-07-2019 και πρέπει να οριστεί νέα ημερομηνία διεξαγωγής του.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος