Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 15-06-2021

 

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 11 Ιουνίου  2021
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 2075
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

         

                                           

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα της έδρας, την 15η Ιουνίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης την 10:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή τελών χρήση μηχανημάτων έργων.
  2. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή δαπανών ΚΤΕΟ.
  3. Έγκριση υποβολής αιτήματος για πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ από το πρόγραμμα μακροχρόνιων ανέργων ηλικίας 55-67 ετών του ΟΑΕΔ.
  4. Προτεραιοποίηση έργων στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
  5. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις υλοποίησης κέντρων αθλοπαιδιών στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη».
  6. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της προμήθειας «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών έτους 2021 για τις ανάγκες του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη και των Νομικών προσώπων του» (ΟΜΑΔΑ Β΄ Λιπαντικά – Τμήμα5).

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος