Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 15-04-2022

 

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη  11 Απριλίου 2022
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 908
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

         

                                           

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα της έδρας, την 15η Απριλίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης την 10:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞH

  1. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών έτους 2022 για τις ανάγκες του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη και των Νομικών Προσώπων του» (ΟΜΑΔΑ Α΄ Υγρά καύσιμα – τμήματα 1 – 4).
  2. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια λειτουργικού εξοπλισμού εσωτερικής οδοποιίας οικισμών δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος