Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 14-07-2020

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 10 Ιουλίου 2020
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 2873
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

 

                                                         ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα της έδρας, την 14η Ιουλίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης την 10:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

                                       

                                                    ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Έγκριση απόδοσης λογαριασμών και απαλλαγή υπόλογου από εντάλματα προπληρωμής.
  2. Καθορισμός όρων διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή χώρων πολιτιστικών εκδηλώσεων και αθλοπαιδιών  στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη».
  3. Καθορισμός όρων διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Διαμόρφωση κοινόχρηστου περιβάλλοντα χώρου ανενεργού δημοτικού σχολείου Κλειδίου».  
  4. Συγκρότηση επιτροπών διεξαγωγής διαγωνισμών δημοτικών έργων.
  5. Απ’ ευθείας ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης στην Δ. Ε. Τετραφυλίας».
  6. Απ’ ευθείας ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση βλαβών στις υδρομαστεύσεις της Τ. Κ. Μεγαλόχαρης του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
  7. Σύνταξη έκθεσης 1ου τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2020.
  8. Σύνταξη έκθεσης 2ου τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2020.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος